Jaguar

Jaguar

Atari Jaguar是Atari公司在1993年发布的家庭视频游戏机,标榜为第一款64位游戏系统,这在当时是一个重大的技术跳跃。Jaguar的推出旨在重新确立Atari在日益竞争激烈的视频游戏市场中的地位,并与当时的主流游戏机如任天堂的Super NES(SFC)和世嘉的Genesis(Mega Drive)竞争。

Jaguar的硬件设计相当先进,包括一个64位RISC处理器以及其他几个辅助处理器,用于处理图形和声音,理论上能提供比当时的16位和32位系统更加强大的性能。这使得Jaguar在纸面上拥有出色的3D图形能力和更丰富的游戏体验。

然而,在实际应用中,Jaguar的复杂架构使得游戏开发变得更加困难,这导致游戏数量和质量均未达到市场预期。许多游戏开发者发现很难充分发挥Jaguar的硬件潜能,结果是很多游戏看起来并不比竞争对手的产品更加先进。

此外,Jaguar的控制器设计也颇受争议,它采用了一个带有许多按钮的数字键盘,这在当时的主流游戏机中相对罕见。虽然这设计旨在提供更多功能和控制选项,但在实际使用中,它增加了游戏的复杂度,没有被广泛接受。

尽管推出了一些知名游戏,如《异形大战铁血战士》等,但Jaguar的总体游戏库相对较小,并且缺乏足够的杀手级应用来吸引广大消费者。结合市场推广策略的不足和激烈的竞争环境,Jaguar最终未能成功挑战任天堂和世嘉的市场主导地位。

Jaguar在1996年停产,成为Atari在家用游戏机市场的最后一款产品。尽管它在商业上不算成功,但Jaguar在游戏历史上仍占有一席之地,作为一款雄心勃勃但最终未能实现其潜力的系统,它见证了游戏行业的快速发展和技术进步。对于复古游戏爱好者和收藏家来说,Jaguar及其游戏仍然具有一定的吸引力和研究价值。

游戏收录

No-Intro
Atari – Jaguar (J64)
Dat Version 20231013-072322
Complete

善用Ctrl+F搜索游戏

Jaguar(J64) – 0001 [BIOS] Atari Jaguar (World)
Jaguar(J64) – 0002 [BIOS] Atari Jaguar CD (World)
Jaguar(J64) – 0003 [BIOS] Atari Jaguar Developer CD (World)
Jaguar(J64) – 0004 [BIOS] Atari Jaguar Stubulator ’93 (World)
Jaguar(J64) – 0005 [BIOS] Atari Jaguar Stubulator ’94 (World)
Jaguar(J64) – 0006 Aircars (USA) (Beta) (1994-11-14)
Jaguar(J64) – 0007 Alien vs Predator (World) (Beta) (1993-08-18)
Jaguar(J64) – 0008 Alien vs Predator (World) (Beta) (1993-10-13)
Jaguar(J64) – 0009 Alien vs Predator (World) (v0.93) (Beta) (1994-04-08)
Jaguar(J64) – 0010 Alien vs Predator (World)
Jaguar(J64) – 0011 Atari Karts (World) (Beta)
Jaguar(J64) – 0012 Atari Karts (World)
Jaguar(J64) – 0013 Attack of the Mutant Penguins (World)
Jaguar(J64) – 0014 Barkley Shut Up and Jam (USA) (Beta)
Jaguar(J64) – 0015 Breakout 2000 (USA, Europe) (Beta)
Jaguar(J64) – 0016 Breakout 2000 (USA, Europe)
Jaguar(J64) – 0017 Brutal Sports Football (World)
Jaguar(J64) – 0018 Bubsy in Fractured Furry Tales (World)
Jaguar(J64) – 0019 Burn Out (World) (Demo 1)
Jaguar(J64) – 0020 Burn Out (World) (Demo 2) (WCES 1995)
Jaguar(J64) – 0021 Cannon Fodder (World)
Jaguar(J64) – 0022 Checkered Flag (World) (Beta) (CES 1993)
Jaguar(J64) – 0023 Checkered Flag (World)
Jaguar(J64) – 0024 Club Drive (World) (Beta)
Jaguar(J64) – 0025 Club Drive (World)
Jaguar(J64) – 0026 Cybermorph (World) (Beta) (1993-08-23)
Jaguar(J64) – 0027 Cybermorph (World) (Rev A)
Jaguar(J64) – 0028 Cybermorph (World) (Rev B)
Jaguar(J64) – 0029 Defender 2000 (World) (Beta)
Jaguar(J64) – 0030 Defender 2000 (World)
Jaguar(J64) – 0031 Doom (World)
Jaguar(J64) – 0032 Double Dragon V – The Shadow Falls (World)
Jaguar(J64) – 0033 Dragon – The Bruce Lee Story (World) (Beta) (1994-09-26)
Jaguar(J64) – 0034 Dragon – The Bruce Lee Story (World) (Beta) (1994-10-06)
Jaguar(J64) – 0035 Dragon – The Bruce Lee Story (World)
Jaguar(J64) – 0036 Evolution – Dino Dudes (World)
Jaguar(J64) – 0037 Fever Pitch Soccer (World) (En,Fr,De,Es,It)
Jaguar(J64) – 0038 Fight for Life (USA, Europe) (Beta) (1995-03-22)
Jaguar(J64) – 0039 Fight for Life (USA, Europe) (Beta) (1995-09-07)
Jaguar(J64) – 0040 Fight for Life (USA, Europe)
Jaguar(J64) – 0041 Flashback – The Quest for Identity (World) (En,Fr)
Jaguar(J64) – 0042 Flip Out! (World)
Jaguar(J64) – 0043 High Voltage C Maze (USA) (Demo)
Jaguar(J64) – 0044 Hover Strike (World)
Jaguar(J64) – 0045 International Sensible Soccer (World)
Jaguar(J64) – 0046 Iron Soldier (World)
Jaguar(J64) – 0047 I-War (USA, Europe) (Beta) (1995-10-20)
Jaguar(J64) – 0048 I-War (USA, Europe)
Jaguar(J64) – 0049 Jack Nicklaus Cyber Golf (USA) (v0.02) (Proto) (1994-07-04)
Jaguar(J64) – 0050 Jack Nicklaus Cyber Golf (USA) (v0.03) (Demo) (1995-01-13)
Jaguar(J64) – 0051 Jack Nicklaus Cyber Golf (USA) (v0.04) (Demo) (1995-01-16)
Jaguar(J64) – 0052 Jaguar Hockey Legends 2013 (World) (Unl)
Jaguar(J64) – 0053 Kasumi Ninja (World) (v0.01) (Beta)
Jaguar(J64) – 0054 Kasumi Ninja (World) (v0.29) (Beta) (1994-05-24)
Jaguar(J64) – 0055 Kasumi Ninja (World)
Jaguar(J64) – 0056 Missile Command 3D (World)
Jaguar(J64) – 0057 Missile Command VR (World) (Beta) (1995-07-05)
Jaguar(J64) – 0058 NBA Jam – Tournament Edition (USA, Europe)
Jaguar(J64) – 0059 Painter (World) (1995-12-29) (Unl)
Jaguar(J64) – 0060 Pinball Fantasies (World)
Jaguar(J64) – 0061 Pitfall – The Mayan Adventure (USA, Europe)
Jaguar(J64) – 0062 Plucky Duck in Hollywood Hijinks (USA) (Proto) (1994-10-28)
Jaguar(J64) – 0063 Power Drive Rally (World)
Jaguar(J64) – 0064 Raiden (World) (Rev A)
Jaguar(J64) – 0065 Raiden (World)
Jaguar(J64) – 0066 Rayman (World) (Beta 1)
Jaguar(J64) – 0067 Rayman (World) (Beta 2)
Jaguar(J64) – 0068 Rayman (World)
Jaguar(J64) – 0069 Ruiner Pinball (USA, Europe)
Jaguar(J64) – 0070 SkyCopter II (USA) (Proto)
Jaguar(J64) – 0071 Speedster II (USA) (Proto)
Jaguar(J64) – 0072 Super Burnout (World)
Jaguar(J64) – 0073 Supercross 3D (USA, Europe)
Jaguar(J64) – 0074 Syndicate (World)
Jaguar(J64) – 0075 Tempest 2000 (World)
Jaguar(J64) – 0076 Thea Realm Fighters (USA) (Proto 1)
Jaguar(J64) – 0077 Thea Realm Fighters (USA) (Proto 2)
Jaguar(J64) – 0078 Theme Park (World)
Jaguar(J64) – 0079 Tiny Toon Adventures (USA) (Proto)
Jaguar(J64) – 0080 Total Carnage (USA) (Beta)
Jaguar(J64) – 0081 Towers II – Plight of the Stargazer (USA, Europe)
Jaguar(J64) – 0082 Trevor McFur in the Crescent Galaxy (World) (Beta)
Jaguar(J64) – 0083 Trevor McFur in the Crescent Galaxy (World) (Rev A)
Jaguar(J64) – 0084 Trevor McFur in the Crescent Galaxy (World)
Jaguar(J64) – 0085 Troy Aikman NFL Football (World)
Jaguar(J64) – 0086 Ultimate Brain Games (USA) (Proto)
Jaguar(J64) – 0087 Ultra Vortek (World)
Jaguar(J64) – 0088 Ultra Vortex (World) (Beta) (1995-03-20)
Jaguar(J64) – 0089 Val d’Isere Skiing and Snowboarding (World)
Jaguar(J64) – 0090 Virtual VCS (USA) (Proto)
Jaguar(J64) – 0091 White Men Can’t Jump (USA, Europe)
Jaguar(J64) – 0092 Wolfenstein 3D (World)
Jaguar(J64) – 0093 Zero 5 (USA) (Beta)
Jaguar(J64) – 0094 Zool 2 (World)
Jaguar(J64) – 0095 Zoop (USA, Europe)
Jaguar(J64) – 0096 Zzyorxx II (USA) (Demo)

No-Intro
Atari – Jaguar (ROM)
Dat Version 20231013-072322
Complete

善用Ctrl+F搜索游戏

Jaguar(ROM) – 0001 Aircars (USA) (Beta) (1994-11-14)
Jaguar(ROM) – 0002 Alien vs Predator (World) (Beta) (1993-08-18)
Jaguar(ROM) – 0003 Alien vs Predator (World) (Beta) (1993-10-13)
Jaguar(ROM) – 0004 Alien vs Predator (World) (v0.93) (Beta) (1994-04-08)
Jaguar(ROM) – 0005 Alien vs Predator (World)
Jaguar(ROM) – 0006 Atari Karts (World) (Beta)
Jaguar(ROM) – 0007 Atari Karts (World)
Jaguar(ROM) – 0008 Attack of the Mutant Penguins (World)
Jaguar(ROM) – 0009 Barkley Shut Up and Jam (USA) (Beta)
Jaguar(ROM) – 0010 Breakout 2000 (USA, Europe) (Beta)
Jaguar(ROM) – 0011 Breakout 2000 (USA, Europe)
Jaguar(ROM) – 0012 Brutal Sports Football (World)
Jaguar(ROM) – 0013 Bubsy in Fractured Furry Tales (World)
Jaguar(ROM) – 0014 Burn Out (World) (Demo 1)
Jaguar(ROM) – 0015 Burn Out (World) (Demo 2) (WCES 1995)
Jaguar(ROM) – 0016 Cannon Fodder (World)
Jaguar(ROM) – 0017 Checkered Flag (World) (Beta) (CES 1993)
Jaguar(ROM) – 0018 Checkered Flag (World)
Jaguar(ROM) – 0019 Club Drive (World) (Beta)
Jaguar(ROM) – 0020 Club Drive (World)
Jaguar(ROM) – 0021 Cybermorph (World) (Beta) (1993-08-23)
Jaguar(ROM) – 0022 Cybermorph (World) (Rev A)
Jaguar(ROM) – 0023 Cybermorph (World) (Rev B)
Jaguar(ROM) – 0024 Defender 2000 (World) (Beta)
Jaguar(ROM) – 0025 Defender 2000 (World)
Jaguar(ROM) – 0026 Doom (World)
Jaguar(ROM) – 0027 Double Dragon V – The Shadow Falls (World)
Jaguar(ROM) – 0028 Dragon – The Bruce Lee Story (World) (Beta) (1994-09-26)
Jaguar(ROM) – 0029 Dragon – The Bruce Lee Story (World) (Beta) (1994-10-06)
Jaguar(ROM) – 0030 Dragon – The Bruce Lee Story (World)
Jaguar(ROM) – 0031 Evolution – Dino Dudes (World)
Jaguar(ROM) – 0032 Fever Pitch Soccer (World) (En,Fr,De,Es,It)
Jaguar(ROM) – 0033 Fight for Life (USA, Europe) (Beta) (1995-03-22)
Jaguar(ROM) – 0034 Fight for Life (USA, Europe) (Beta) (1995-09-07)
Jaguar(ROM) – 0035 Fight for Life (USA, Europe)
Jaguar(ROM) – 0036 Flashback – The Quest for Identity (World) (En,Fr)
Jaguar(ROM) – 0037 Flip Out! (World)
Jaguar(ROM) – 0038 High Voltage C Maze (USA) (Demo)
Jaguar(ROM) – 0039 Hover Strike (World)
Jaguar(ROM) – 0040 International Sensible Soccer (World)
Jaguar(ROM) – 0041 Iron Soldier (World)
Jaguar(ROM) – 0042 I-War (USA, Europe) (Beta) (1995-10-20)
Jaguar(ROM) – 0043 I-War (USA, Europe)
Jaguar(ROM) – 0044 Jack Nicklaus Cyber Golf (USA) (v0.02) (Proto) (1994-07-04)
Jaguar(ROM) – 0045 Jack Nicklaus Cyber Golf (USA) (v0.03) (Demo) (1995-01-13)
Jaguar(ROM) – 0046 Jack Nicklaus Cyber Golf (USA) (v0.04) (Demo) (1995-01-16)
Jaguar(ROM) – 0047 Jaguar Hockey Legends 2013 (World) (Unl)
Jaguar(ROM) – 0048 Kasumi Ninja (World) (v0.01) (Beta)
Jaguar(ROM) – 0049 Kasumi Ninja (World) (v0.29) (Beta) (1994-05-24)
Jaguar(ROM) – 0050 Kasumi Ninja (World)
Jaguar(ROM) – 0051 Missile Command 3D (World)
Jaguar(ROM) – 0052 Missile Command VR (World) (Beta) (1995-07-05)
Jaguar(ROM) – 0053 NBA Jam – Tournament Edition (USA, Europe)
Jaguar(ROM) – 0054 Painter (World) (1995-12-29) (Unl)
Jaguar(ROM) – 0055 Pinball Fantasies (World)
Jaguar(ROM) – 0056 Pitfall – The Mayan Adventure (USA, Europe)
Jaguar(ROM) – 0057 Plucky Duck in Hollywood Hijinks (USA) (Proto) (1994-10-28)
Jaguar(ROM) – 0058 Power Drive Rally (World)
Jaguar(ROM) – 0059 Raiden (World) (Rev A)
Jaguar(ROM) – 0060 Raiden (World)
Jaguar(ROM) – 0061 Rayman (World) (Beta 1)
Jaguar(ROM) – 0062 Rayman (World) (Beta 2)
Jaguar(ROM) – 0063 Rayman (World)
Jaguar(ROM) – 0064 Ruiner Pinball (USA, Europe)
Jaguar(ROM) – 0065 SkyCopter II (USA) (Proto)
Jaguar(ROM) – 0066 Speedster II (USA) (Proto)
Jaguar(ROM) – 0067 Super Burnout (World)
Jaguar(ROM) – 0068 Supercross 3D (USA, Europe)
Jaguar(ROM) – 0069 Syndicate (World)
Jaguar(ROM) – 0070 Tempest 2000 (World)
Jaguar(ROM) – 0071 Thea Realm Fighters (USA) (Proto 1)
Jaguar(ROM) – 0072 Thea Realm Fighters (USA) (Proto 2)
Jaguar(ROM) – 0073 Theme Park (World)
Jaguar(ROM) – 0074 Tiny Toon Adventures (USA) (Proto)
Jaguar(ROM) – 0075 Total Carnage (USA) (Beta)
Jaguar(ROM) – 0076 Towers II – Plight of the Stargazer (USA, Europe)
Jaguar(ROM) – 0077 Trevor McFur in the Crescent Galaxy (World) (Beta)
Jaguar(ROM) – 0078 Trevor McFur in the Crescent Galaxy (World) (Rev A)
Jaguar(ROM) – 0079 Trevor McFur in the Crescent Galaxy (World)
Jaguar(ROM) – 0080 Troy Aikman NFL Football (World)
Jaguar(ROM) – 0081 Ultimate Brain Games (USA) (Proto)
Jaguar(ROM) – 0082 Ultra Vortek (World)
Jaguar(ROM) – 0083 Ultra Vortex (World) (Beta) (1995-03-20)
Jaguar(ROM) – 0084 Val d’Isere Skiing and Snowboarding (World)
Jaguar(ROM) – 0085 Virtual VCS (USA) (Proto)
Jaguar(ROM) – 0086 White Men Can’t Jump (USA, Europe)
Jaguar(ROM) – 0087 Wolfenstein 3D (World)
Jaguar(ROM) – 0088 Zero 5 (USA) (Beta)
Jaguar(ROM) – 0089 Zool 2 (World)
Jaguar(ROM) – 0090 Zoop (USA, Europe)
Jaguar(ROM) – 0091 Zzyorxx II (USA) (Demo)

游戏百科

最新整理资源

No-Intro
Atari – Jaguar (J64) 百度网盘
Atari – Jaguar (ROM) 百度网盘

外站资源地址

Myrient (No-Intro)
Atari – Jaguar (J64) Download
Atari – Jaguar (ROM) Download
© 版权声明
THE END
喜欢就支持一下吧!
点赞1 分享
评论 共2条

请登录后发表评论